Kuvituskuva. Vihiniemen punainen kylätalo Kosken asemalla.
© Haloomaaseutu Janica Vilen

Tutustu tarkemmin

Investointihankkeet

Yleishyödylliset investoinnit kehittävät maaseudun toimintaympäristöä. Investointien tavoitteena voi olla esimerkiksi palvelujen, turvallisuuden tai virkistysmahdollisuuksien parantaminen. Investointi on pääsääntöisesti alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Esimerkkejä investoinneista

Esimerkkejä investoinneista ovat

  • Remontti tai muu investointi, joka parantaa turvallisuutta tai esteettömyyttä
  • Reitistö, laavu, liikuntapaikka, leikkipuisto tai muu virkistysmahdollisuuksia parantava investointi
  • Etätyöpiste tai yhteiskäyttöinen työtila tai muu monipaikkaisuutta tukeva investointi

Leader Ykkösakselin hallitus on linjannut eräitä investointeja tuen ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi yksityisteiden kunnostus, laajat vesistöruoppaukset, pilaantuneen maaperän puhdistaminen tai lahtivajat. Lue lisää linjauksista täältä .

Leader Ykkösakselin tuki yleishyödyllisille investoinneille on 50 %. Tuki voi olla korkeampi, jos hanke kohdistuu esimerkiksi varautumista edistäviin investointeihin, nuorten palveluihin, digitalisaation hyödyntämiseen yhteiskäytössä olevissa tiloissa tai Älykäs kylä -yhteistyöhankkeiden suunnitelmiin. Leader Ykkösakselin hallitus päättää poikkeuksista hankekohtaisesti. Lue lisää korkeammista tuista täältä.

Tukea myönnetään ensisijaisesti uusien koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan. Käytetyn koneen hankinnalle on esitettävä perustelut.

Vähämerkityksisenä tukena (de minimis) voidaan rahoittaa investointeja, jotka eivät täytä yleishyödyllisen investoinnin vaatimuksia, mutta tukevat maaseudun palvelujen säilymistä ja uusia tapoja järjestää palvelut. Tuki näihin investointeihin on 40 %. Hankesuunnitelmassa hakijalta pyydetään selvitys markkinaolosuhteista.

Mihin tukea voi käyttää

Tukea voi käyttää koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen tai rakennus- ja kunnostuskustannuksiin. Investoinnin hyväksyttävät kustannukset syntyvät esimerkiksi

  • Rakennuksen hankkimisesta ja rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista, mukaan lukien rakentamiskohteessa tarvittavista sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäri- sekä tietoliikenneliittymistä aiheutuvat kustannukset osana tuettavaa toimenpidettä
  • Rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkimisesta siltä osin kuin maan osuus ei ylitä kymmentä prosenttia koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista
  • Koneiden, kaluston, laitteiden ja välineiden hankinnasta sekä hankinnoissa tarvittavista sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäri- sekä tietoliikenneliittymistä aiheutuvat kustannukset osana tuettavaa toimenpidettä
  • Viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista
  • Palo- ja talkoovakuutusmaksuista, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan

Investointi pienhankkeena

Investoinnin voi toteuttaa pienhankkeena, jos sen kustannukset ovat enintään 8000 euroa. Pienhankkeella voi toteuttaa pieniä hankintoja tai kunnostuksia. Tukea voi käyttää koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen tai rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.

Pienhankkeen hankehakemus on suppeampi kuin varsinaisen investointihankkeen. Pienhankkeen tuki maksetaan aina tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Maksatuksessa ei tarvitse erikseen esittää tositteita.

Leader Ykkösakselin tuki pienhankkeena toteutettaville investoinneille on 50 %.

Pienhanketta ei voi vielä hakea! Tällä hetkellä voit kuitenkin hakea rahoitusta enintään 8000 euron investoinnille tavallisena investointihankkeena. Kysy lisää hankeneuvojilta!