© Haloo maaseutu Janica Vilen

Tutustu tarkemmin

Kehittämishankkeet

Yleishyödylliset kehittämishankkeet turvaavat ja kehittävät maaseudun palveluja. Kehittämishankkeessa voidaan parantaa kylän palveluja ja harrastusmahdollisuuksia, tempaista käyntiin uusi tapahtuma, kehittää kylämatkailua, teettää maisemanhoitosuunnitelma tai lisätä kylän asumisviihtyvyyttä. Yhteistyön ja digitalisaation avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja.

Tavoitteena kehittää tai edistää

Tukea kehittämishankkeeseen voidaan myöntää, jos tavoitteena on kehittää tai edistää

 • Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimia
 • Luonnonvarojen kestävää hoitoa ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä
 • Maaseudun sosioekonomista rakennetta ja toimintaympäristöä
 • Älykkäiden kylien suunnitelmia ja ratkaisuja. Älykäs kylä -yhteistyöhankkeessa edellytetään vähintään kahta yhteisöä.

Leader Ykkösakselin tuki kehittämishankkeille on 70 %. Tuki voi olla korkeampi, esimerkiksi kansainvälisissä hankkeissa jopa 100 %. Leader Ykkösakselin hallitus päättää korkeammista tukiprosenteista hankekohtaisesti. Lue lisää täältä.

Kehittämishanke voi olla paikallinen, alueellinen, alueiden välinen tai kansainvälinen.

Tukea voi käyttää esimerkiksi

 • Työntekijöiden palkkauskuluihin
 • Matkakustannuksiin
 • Asiantuntijoiden palkkioihin
 • Ostopalveluihin
 • Pienhankintoihin
 • Kohtuullisiin tarjoilukustannuksiin
 • Kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin kustannuksiin
 • Toimistokuluihin
 • Vuokriin
 • Hankkeen ohjausryhmän kuluihin

Kehittäminen pienhankkeena

Kehittämistoimenpiteitä voi toteuttaa pienhankkeena, jos kustannukset ovat enintään 8000 euroa. Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan esimerkiksi työllistää nuoria kesätöihin tai järjestää tapahtuma. Lisäksi tukea voi käyttää erilaisten selvitysten ja kehittämissuunnitelman laatimiseen.

Tukea voi käyttää muun muassa asiantuntijoiden palkkioihin, palkkakustannuksiin,ostopalveluihin ja tilavuokriin.

Pienhankkeen hankehakemus on suppeampi kuin varsinaisen kehittämishankkeen. Pienhankkeen tuki maksetaan aina tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Maksatuksessa ei tarvitse erikseen esittää tositteita.

Leader Ykkösakselin tuki pienhankkeena toteutettavalle kehittämiselle on 70 %.

Pienhanketta ei voi vielä hakea! Tällä hetkellä voit kuitenkin hakea rahoitusta enintään 8000 euron kehittämistoimille tavallisena kehittämishankkeena. Kysy lisää hankeneuvojilta!

Koulutus ja tiedonvälitys

Koulutushankkeessa parannetaan viljelijöiden, metsätalousyrittäjien ja muiden maaseudun yrittäjien ja toimijoiden osaamista ja koulutuksen saatavuutta. Osaamista voidaan kehittää toteuttamalla verkkokoulutuksia, työpajoja, vertaisoppimista, valmennuksia, esittelytoimia sekä tila- ja yritysvierailuja tai muilla vastaavilla toimenpiteillä.

Koulutushankkeiden aiheina voivat olla esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöasiat, digitalisaatio tai energiantuotanto.

Koulutus täydentää käytännön kokemusta ja oppivelvollisuuteen perustuvaa koulutusta, keskiasteen, yliopisto- tai korkeakoulututkintoa kuulumatta osana perus- tai jatkotutkintokoulutukseen.

Hakijalla tai toteuttajalla on ammattitaitoinen kouluttaja, tarvittava pätevyys ja asianmukaiset valmiudet.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille ja muille toimijoille. Hankkeessa tavoitellaan laajoja yleisöjä.

Tiedonvälityshankkeiden aiheina voivat olla ilmasto- ja ympäristöasiat, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, digitalisaation hyödyntäminen, uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö sekä energiansäästön mahdollisuudet, kiertotalous tai vesienhoito.

Leader Ykkösakselin tuki koulutus- ja tiedonvälityshankkeille on 80 %.

Valmisteluraha

Valmistelurahaa voi hakea Älykäs kylä -yhteistyöhankkeen tai yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluun. Valmistelurahalla voit koota yhteen ja sitouttaa yhteistyöhankkeen hanketoimijat, valmistella varsinaista hanketta, tehdä hankesuunnitelman tai selvittää, onko valmisteltavalle hankkeelle onnistumisen edellytyksiä.

Valmistelurahan hankesuunnitelmassa yksilöidään valmistelurahan hakuvaiheen kumppanit. Valmistelurahahankkeen aikana kumppanuudet täsmentyvät ja voivat laajentua suunniteltavan hankkeen osalta.

Valmistelurahaa voit saada vain yhden kerran samaan kehittämiskohteeseen. Valmistelurahalla toteutettava hanke voi kestää korkeintaan vuoden.

Tuen määrä on 5000 euroa. Tuki maksetaan yhdessä erässä kertakorvauksena

Älykäs kylä -yhteistyöhanke

Älykäs kylä -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai kuntia tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä.

Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

Älykäs kylä -yhteistyöhankkeet edistävät kestävän kehityksen periaatteita, digitalisaatiota ja innovaatioita. Hankkeeseen liittyvät innovaatiot voivat olla sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristön tilaa parantavia. Hankkeessa voidaan esimerkiksi edistää kiertotaloutta ja paikallisia energiayhteisöjä, tukea kotouttamista ja etätyö- tai etäopiskelumahdollisuuksia tai kehittää alueen yritysten tai elinkeinojen digitalisaatiota.

Hankkeessa tukea voi käyttää samoihin kuluihin kuin kehittämishankkeessa.

Hanke voi olla useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen. Hankkeen valmisteluun voi hakea valmistelurahaa.

Leader Ykkösakselin tuki on vähintään 70 %.